Ratkaisuja tieteestä – STYLE mukana Strategisen tutkimuksen neuvoston ratkaisukorteissa

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston syksyllä 2021 julkaiseman Ratkaisuja tieteestä” -verkkopalvelun digitaaliset ratkaisukortit tarjoavat väylän strategisen tutkimuksen hankkeiden tuloksiin ja ratkaisuihin.

STYLE koosti kortteihin tutkimukseemme perustuvia ratkaisuja, mm. osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä ilmastonmuutoksen hillinnästä. Löydät tältä sivulta ne ratkaisukortit, joissa olemme mukana.

Kaikki kortit ovat luettavissa osoitteessa: https://ratkaisujatieteesta.fi


Osallisuus vahvistaa hyvinvointia:

Osallisuus yhteiskuntaan työn tai muun toiminnan kautta vähentää sairastumisriskiä ja ehkäisee syrjäytymistä – jo pelkkä osallisuuden tunne lisää hyvinvointia.

RATKAISU: Kehitetään liikunnallisia palveluja ja ympäristöjä, jotka tukevat erityisesti niiden henkilöiden tapaa olla aktiivisia, joille liikunnallisuus ei ole vakiintunut elämäntapa. Jokaisella tulee olla oikeus ja mahdollisuus liikkua taloudellisista, sosiaalisista, fyysisistä ja henkisistä rajoitteista huolimatta. Käsitystä oikeanlaisesta liikkumisesta on laajennettava suorituskeskeisyydestä monipuoliseen fyysiseen aktiivisuuteen, mikä vahvistaa myös osallisuutta.

Lue lisää:


Varhais-, taide- ja liikuntakasvatus sekä mielenterveyteen panostaminen tukevat nuorten hyvinvointia:

Keskittymiskyvyn ongelmat, rauhattomuus ja erilaiset mielenterveysongelmat ovat kasvava lasten ja nuorten haaste, johon vastaamiseen tarvitaan useiden politiikkalohkojen koordinaatiota ja eri politiikkatoimien yhteistyötä. Varhaiskasvatuksella sekä taide- ja liikuntakasvatuksella on suuri merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Ne tarjoavat merkityksellisiä vuorovaikutussuhteita ja kehittävät elämänhallinnan keinoja.

RATKAISU: Aktiivinen liikkuminen tuottaa paremman kunnon ohella koettua hyvinvointia. Erityisesti luonnossa liikkuminen lisää hyvää mieltä ja vähentää stressiä.

Lue lisää:


Kaupungeilla on keskeinen rooli kiertotaloudessa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä:

Kaupungit ovat merkittäviä energian ja luonnonvarojen kulutuksen keskittymiä ja kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia. Kestävyyden huomioiminen suunnittelussa vaikuttaa asukkaiden kulutuskäyttäytymiseen ja liikkumiseen, ja sitä kautta päästöihin ja luonnonvarojen kulutukseen.  

RATKAISU: Vähäpäästöistä liikkumista (esimerkiksi pyöräilyä ja kävelyä) voidaan tukea kaupunkirakenteen suunnittelulla, panostuksilla liikenneinfrastruktuuriin, tukemalla joukkoliikennettä tai muuttamalla pysäköintipolitiikkaa vähemmän automyönteiseksi. Ilmastotuuppauksilla voidaan tukea ihmisiä valitsemaan ilmastoystävällisempiä työ- ja koulumatkoja. Terveyden edistäminen voidaan ottaa myös liikennesuunnittelun tehtäväksi.

Lue lisää:


Nuoret haluavat vaikuttaa tulevaisuuttaan koskeviin päätöksiin:

Nuoret tuovat uusia näkökulmia tulevaisuutta koskeviin isoihin kysymyksiin. Heidät on otettava mukaan kauaskantoisten, ylisukupolvisten päätösten tekemiseen. Nuoret osallistuvat todennäköisemmin, mikäli he uskovat mielipiteillään olevan vaikutusta ja osallistuminen voi tapahtua luontevasti heidän arkisessa toimintaympäristössään. Digitaalisten keinojen lisäksi tulee hyödyntää erityisesti nuorille suunnattuja fyysisiä osallistumisen tiloja.

RATKAISU: Lisäämällä päätöksentekoprosessien läpinäkyvyyttä sekä kehittämällä osallistumisesta vuorovaikutteisempaa, esimerkiksi digitaalisten palveluiden ja fyysisten tapahtumien avulla, madalletaan nuorten osallistumisen kynnystä ja vahvistetaan heidän kokemuksiaan osallistumisen vaikuttavuudesta.