Kokemuksia kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä kunnissa – muutoskyvykkyyden kehittämisessä välittäjät ovat tärkeitä, mutta vielä näkymättömiä

Henna Sundqvist & Anu Tuominen:

Ilmastonmuutoksen hillintään ja kansalaisten kestävyyskunnon jatkuvaan heikkenemiseen on haettu ratkaisuja jo pitkään. Erääksi näitä kahta haastavaa ongelmaa yhdistäviksi ratkaisuksi on viime aikoina tunnistettu aktiivisten kulkutapojen eli kävelyn ja pyöräilyn edistäminen.

Kestävyysmuutos vaatii uudenlaisia kyvykkyyksiä kunnissa

Monet suomalaiset kunnat ovat aktiivisesti lähteneet edistämää kävelyä ja pyöräilyä, mutta aktiivisten kulkutapojen osuuden kasvattaminen vaatii aikaa, resursseja sekä muutoskyvykkyyden kasvattamista. Muutoskyvykkyyden seitsemän tekijää ilmentävät kunnan kykyä ja voimavaroja muutoksen, tässä tapauksessa kestävän liikenteen, edistämisessä.

Kuva: Muutoskyvykkyys koostuu seitsemästä tekijästä. Lähde: STYLE-politiikkasuositus 1/2023.

Välittäjät tärkeitä kuntien muutoskyvykkyyden vahvistamisessa

Muutoskyvykkyyden edistämisessä kunnat ovat keskiössä, mutta myös muita toimijoita tarvitaan. Havaitsimme tuoreessa tutkimuksessamme, että välittäjillä on tärkeä rooli muutoskyvykkyyden kasvattamisessa ja siten kestävien kulkutapojen edistämisessä. Välittäjinä toimivat esimerkiksi yksittäiset henkilöt, kuten kuntien asiantuntijat, tai organisaatiot, kuten vaikkapa kestävän kehityksen yritykset ja konsultit, sekä pyöräilyä edistävät kansalaisjärjestöt, kuten pyöräilyseurat ja Pyöräilykuntien verkosto. Nämä tahot välittävät tietoa esimerkiksi kestävämmistä ratkaisuista, tuovat alan toimijoita yhteen, koordinoivat hankkeita ja yhteistyötä sekä pyrkivät edistämään kestävien kulkutapojen käyttöä politiikkavaikuttamisen kautta.

Välittäjät madaltavat yhteistyön raja-aitoja kestävän liikenteen edistämisessä, mutta eivät toimi liikenne- ja terveyssektoreiden välillä

Kokeilut ovat tärkeitä työkaluja kestävän liikenteen murroksessa, mutta vain, jos niistä opitaan. Havaitsimmekin, että välittäjillä on tärkeä rooli kokeiluissa ja niiden oppien levittämisessä alueellisesti ja kansallisesti, mutta uusien ratkaisujen juurruttamisessa välittäjät eivät syystä tai toisesta ole läsnä. Sen sijaan hallinnollisten, toimialakohtaisten ja kulttuuristen rajojen ylittävän yhteistyön edistämisessä välittäjät ovat muutoksen keskiössä. Toisaalta tässä huomasimme myös puutteita.

Nykyisellään kestävän liikenteen edistäminen ja terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen tapahtuvat kunnissa erillisissä siiloissa, joiden välillä ei näytä kulkevan tietoa tai tehtävän kokeiluja. Kuntien ja hyvinvointialueiden välille olisikin hyvä saada tiiviimpää yhteistyötä, mikä yhdistäisi tekemisiä ja samalle tukisi sekä ilmasto- että hyvinvointitavoitteiden saavuttamista. Mistä löytäisimme toimijoita sektoreiden väliseen edistämistyöhön?

Välittäjien työ näkyvämmäksi  

Vaikuttaa siltä, etteivät välittäjien rooli ja merkitys ole itsestään selviä aktiivisten kulkutapojen edistämisessä. Toisinaan toimijat eivät itsekään tunnistaa rooliaan sekä tekemänsä työn merkitystä. Olisi kuitenkin tärkeää tuoda myös näiden muutoksentekijöiden työ näkyvämmiksi, jotta tiedon välittämiseen, toimijoiden yhteen tuomiseen ja koordinoitiin, oppien ja parhaiden käytänteiden jakamiseen saadaan myös varattua riittävästi resursseja. Ilman välittäjien työtä opit ja tieto pyöräilyn ja kävelyn edistämisen parhaista käytänteistä saattavat muutoin jäädä siirtymättä kunnissa ja kansallisesti.

Henna Sundqvist, erikoistutkija
Anu Tuominen, johtava tutkija
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy


Kirjoitus pohjautuu STYLE-hankkeessa tuotettuun julkaisuun: Sundqvist, H. & Tuominen, A. (2023) Intermediaries and intermediation in building local transformative capacity for active and sustainable transport. Ambio (2023).


Kuvituskuva: Shutterstock