Liikkumisen tulevaisuutta käsittelevä Futura-lehden teemanumero julkaistu

STYLE-hankkeen asiantuntijat toimivat päätoimittajina Futura-lehden Liikkumisen tulevaisuudet -erikoisnumerossa, jossa liikkumista käsitellään monitieteisesti niin fyysisen aktiivisuuden kuin kestävien kulkutapojen näkökulmasta. Liikkumiseen ja sen tulevaisuuden näkymiin vaikuttavia tekijöitä on hyvin monenlaisia, kuten tämän teemanumeron STYLE-tutkijoiden artikkelit osoittavat.

STYLE-hankkeen Petri Tapion, Ira Ahokkaan, Anu Tuomisen ja Sami Kokon päätoimittama Liikkumisen tulevaisuudet -teemaisen Futura 1/2023 tiedelehden numero on julkaistu. Liikkuminen ilmiönä on länsimaissa ollut jo kymmeniä vuosia yhdensuuntaisessa liikkeessä – valitettavasti kohti elämäntapojen passivoitumista. Tämä on kytköksissä monenlaisiin uhkiin liittyen kansanterveyteen, terveydenhuollon kustannuksiin, maanpuolustuskykyyn sekä kulkutavan valintaan ja liikenteen päästöihin. Lehden artikkelit osoittavat, mihin nykytrendien jatkuminen johtaa, sekä tuo esiin edellytyksiä vaihtoehtoisille kehityskuluille.

Lehti käsittelee liikkumista viimeaikaisten trendien ja potentiaalisten trendimuutosten, epäjatkuvuuksien sekä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien näkökulmista. Tommi Vasankarin ja kumppaneiden artikkeli käsittelee suomalaisten kestävyyskunnon laskua ja sen tulevia vaikutuksia keski-ikäisten työkykyyn ja työn tuottavuuteen. Johannes Mesimäen vetämä kirjoittajajoukko tarkastelee liikenteen automatisoitumisen ja sähköautoilun lisääntymisen vahvoja trendejä, sekä aktiivisten kulkutapojen edistämiseen ja niiden osuuden kasvattamiseen liittyvää vastatrendiä. Katariina Kiviluodon ja Petri Tapion artikkeli esittelee Delfoi-tutkimuksen tuloksena neljä vaihtoehtoista skenaariota fyysisen aktiivisuuden tulevaisuudesta.

Lehdessä tuodaan myös esiin mahdollisuuksia rakentaa toivottavia tulevaisuuksia liikunnallisille elämäntavoille. Vuokko Heikinheimon vetämä kirjoittajajoukko tarkastelee liikkumisen edistämistä kaupunkirakenteen näkökulmasta keskittyen artikkelissaan erityisesti tulevaisuuden käveltävään kaupunkiin ja käveltävyyden mittaamiseen.  Ira Ahokkaan ja kumppanien artikkeli hahmottelee toivottavaa tulevaisuuskuvaa arkiliikkumisen liiketoimintaekosysteemille, joka tukisi aktiivista elämäntapaa, parantaisi ympäristön ja elämän laatua ja olisi liiketaloudellisesti kestävällä pohjalla.

Futura 1/2023 artikkelit:

Vertaisarvioidut artikkelit:

  • Vasankari, Tommi – Tokola, Kari – Raitanen, Jani – Kolu, Päivi – Vähä-Ypyä, Henri – Husu, Pauliina – Vaara, Jani – Kyröläinen, Heikki – Santtila, Matti – Pihlainen, Kai & Sievänen, Harri (2023) Suomalaisten kestävyyskunto on laskenut vuosikymmeniä – onko Suomessa tulevaisuudessa enää hyväkuntoisia yli 50-vuotiaita työntekijöitä?
  • Heikinheimo, Vuokko –  Helminen, Ville –  Karjalainen, Linda –  Tiitu, Maija –  Lyytimäki, Jari & Paloniemi, Riikka (2023) Tulevaisuuden kaupunki on käveltävä – globaaleja mittareita kaupunkiseutuja kirittämään.

Artikkelit:

  • Mesimäki, Johannes –  Lehtonen, Esko & Tuominen, Anu (2023) Syökseekö liikenteen teknologiamurros meidät kohti liikkumattomuutta?
  • Kiviluoto, Katariina & Tapio, Petri (2023) Eripura, voimaantuminen, väsähdys vai tasapaino – Fyysisen aktiivisuuden skenaariot.

Katsaus:

  • Ahokas, Ira – Silvonen, Essi & Tapio, Petri (2023) Arkiliikkumisen liiketoiminnasta ratkaisuja liikkumattomuuden haasteeseen Mental Time Travel -menetelmällä.

Futura 1/2023 lehti on tilattavissa: tutuseura(at)gmail.com (painettu lehti) ja www.lehtiluukku.fi (sähköinen lehti).