e-biker

Sähköpyöräilystä apua moneen pulmaan?

Minna Aittasalo:

Suomalaiset liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän, energiaa on vain rajallisesti ja ilmasto-ongelmat lisääntyvät. Tuoreen kanadalaisen tutkimuskatsauksen perusteella sähköpyöräilystä (pedal assist e-biking) voisi olla apua kaikkiin näihin pulmiin. Sähköpyöräilyn edistämiseen tarvitaan kuitenkin yhteiskunnallisia linjauksia, hallinnonalat ylittävää paikallista yhteistyötä, infrastruktuurin muutoksia ja hyvin suunniteltuja yhteiskäyttöjärjestelmiä.

Tutkimuskatsauksen mukaan sähköpyöräily voi…

…säästää energiaa ja vähentää ilmastopäästöjä

Sähköpyörät kuluttavat muita sähköisiä kulkuvälineitä vähemmän energiaa ja tuottavat vähemmän ilmastopäästöjä. Sähköpyöräilyn tukeminen voisikin vähentää kasvihuonepäästöjä paremmin kuin muiden sähköisten kulkuvälineiden tukeminen. Lisää tutkimustietoa tarvitaan kuitenkin vielä muun muassa siitä, missä määrin sähköpyöräilyllä voidaan korvata automatkoja ja miten sähköpyöräily vaikuttaa ilmanlaatuun pitkällä aikavälillä.

…tukea julkisen liikenteen verkostoa

Yhteiskäyttöjärjestelmät lisäävät sähköpyörien käyttöönottoa ja parantavat käsityksiä sähköpyöräilystä. Käyttöönottoa voisi kuitenkin edelleen edistää integroimalla järjestelmiä julkisen liikenteen alku- ja loppupäähän sekä selvittämällä tarkemmin paikallisia määränpäitä. Myös yhteiskäyttöjärjestelmien kohdalla olisi tärkeää selvittää, missä määrin niiden avulla pystytään korvaamaan automatkoja pitkällä tähtäimellä.

…olla yhtä turvallista kuin tavallinen polkupyöräily

Liikennerikkomusten, onnettomuuksien ja vammojen määrä on sähköpyöräilyssä sama kuin tavallisessa polkupyöräilyssä. Sähköpyöräilyyn tulisi siis soveltaa saman verran sääntelyä kuin tavalliseen polkupyöräilyyn. Lisää tutkimustietoa tarvitaan kuitenkin siitä, missä määrin infrastruktuuriin tehdyt parannukset vaikuttavat sähköpyöräilystä aiheutuviin liikennerikkomuksiin, onnettomuuksiin ja vammoihin.  

…edistää fyysistä aktiivisuutta ja terveyttä

Sähköpyöräily vastaa teholtaan vähintään kohtuukuormitteista (reipasta) fyysistä aktiivisuutta. Sähköpyöräilyä tulisi siten pitää yhtenä fyysisesti aktiivisena kulkutapana ja siihen pitäisi kannustaa myös yhtenä mahdollisena vapaa-ajan liikkumismuotona. Sähköpyöräilyn omavalintainen teho käytännön toimintaympäristössä ja sähköpyöräilyn pitkäaikaiset terveysvaikutukset kaipaavat kuitenkin vielä lisätutkimuksia.

…madaltaa kynnystä pyörällä kulkemiseen

Sähköpyöräily voi vähentää auton käyttöä. Lisäksi se parantaa pyöräilyn mukavuutta ja vähentää matkan pituuteen ja matka-aikaan liittyviä tavallisen pyöräilyn esteitä. Sähköpyöräilyn merkittävimpiä esteitä ovat väylien huono kunto ja heikko infrastruktuuri sekä pyörän painavuus ja kalleus. Sähköpyöräilyä edistävää infrastruktuuria ja politiikkaa tulisi siis priorisoida. Siihen tarvitaan eri hallinnonalojen ja viranomaisten yhteistä panostusta. Priorisoinnin tueksi tarvitaan tutkimustietoa sähköpyöräilyn pitkäaikaisista vaikutuksista kulkutapatottumuksiin sekä parannetun infratruktuurin ja erilaisten sähköpyöräilyyn kohdistuvien tukitoimien vaikutuksista paikasta toiseen kulkemiseen.

…jakaa mielipiteitä

Sähköpyörä voi johtaa kulkutapamuutoksiin, mutta korkea hinta ja infratruktuurin puutteet ovat merkittäviä esteitä sähköpyörän hankkimiselle. Ikä, sukupuoli ja tulotaso vaikuttavat sähköpyörän käyttöön, joten sähköpyörien käyttöönoton edistämiseksi tarvitaan oikeudenmukaisia, kattavia ja saavutettavia ohjelmia. Lisää tutkimustietoa tarvitaan muun muassa sähköpyöräilystä virkistystarkoituksessa erilaisissa ihmisryhmissä.

Kirjoitus perustuu UKK-instituutin verkkosivuilla julkaistuun tutkimusreferaattiin alkuperäisartikkelista: Jenkins M., Lustosa L., Chia V. ym. What do we know about pedal assist E-bikes? A scoping review to inform future directions. Transport Policy 2022; 128:25–37, doi:101016/j.tranpol.2022.09.005.

Minna Aittasalo
Dosentti, TtT, ft, vanhempi tutkija
UKK-instituutti


Kuvituskuva: unspash.com